Oproep NSV-VBO Beleidsprijs 2014

De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Deze prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Dit jaar zal de prijs voor de derde keer worden uitgereikt.

Voor deelname gelden twee harde voorwaarden:
1. Lidmaatschap van de VBO (van het bureau) of de NSV (van een auteur of directielid).
2. Alleen onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen.

Inzendingen moeten vóór 15 september 2014 per e-mail worden gestuurd naar het secretariaat van de NSV: secretariaat@nsv-sociologie.nl onder vermelding van ‘Beleidsprijs’.De prijs wordt uitgereikt op 13 november 2014 in Zoetermeer tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de VBO. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1000,-.

Met vriendelijke groet,
Douwe Grijpstra (Voorzitter VBO)
Arie Glebbeek (secretaris NSV)


Criteria voor de NSV-VBO Beleidsprijs

1. De prijs wordt uitgereikt voor het beste gamma-wetenschappelijke beleidsonderzoek en/of beleidsadvies. Op welk van beide het accent ligt, maakt niet uit. Essentieel is dat het gaat om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwd advies.

2. De prijs is alleen bedoeld voor medewerkers van onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers. Universitair onderzoek is uitdrukkelijk uitgesloten. Inzending is voorbehouden aan (a) de bij de VBO aangesloten bureaus of (b) een bureau waarvan één van de auteurs of een directielid lid is van de NSV.

3. Er zijn twee vormen van inzending mogelijk:
3.1. Een (concept-)wetenschappelijk artikel dat op basis van het verrichte beleidsonderzoek is geschreven. De omvang is minimaal 3000, maximaal 10.000 woorden. Het artikel is geschreven in het Nederlands of in het Engels. Er geldt geen restrictie aan inzending van het aantal artikelen.
3.2 Een rapport dat voor een externe opdrachtgever is vervaardigd. Aan inzending van rapporten geldt een restrictie van maximaal twee inzendingen per bureau.

4. Het moet gaan om een gamma-wetenschappelijk beleidsonderzoek of beleidsadvies. Dit betekent dat het handelt om een maatschappelijk vraagstuk, dat onderwerp is van publiek beleid (d.w.z. een publieke interventie) en dat wordt benaderd met theorieën en methoden die in de gammawetenschappen gebruikelijk zijn. Beleidsonderzoekers uit alle gammawetenschappelijke richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) kunnen meedingen.

5. Het artikel of rapport mag eerder, in welke vorm dan ook, zijn gepubliceerd, mits niet eerder dan 1-1-2012. Het reeds gepubliceerd zijn is overigens geen criterium en geeft geen voorsprong op nieuw geschreven bijdragen.

6. De jury zal met name belang hechten aan de volgende kwaliteitscriteria:
– Inbedding in de gamma-wetenschappelijke literatuur
– Verantwoord gebruik van methoden en technieken
– Beleidsrelevantie
– Goede stijl en leesbaarheid.

7. Tegen de besluitvorming door de jury is geen beroep en bezwaar mogelijk.

8. Inzendingen als hard-copy in vijfvoud naar het Secretariaat van de NSV, Postbus 9048 , 6500 KJ Nijmegen. Tevens dient een e-mail-versie te worden gestuurd (secretariaat@nsv-sociologie.nl) onder vermelding van ‘Beleidsprijs’. De inzendingen moeten uiterlijk maandag 15 september 2014 binnen zijn.


Jury Beleidsprijs 2013-2014
De jury bestaat uit: prof. dr. R. van der Veen (hoogleraar EUR), drs. M.P. van Gastel (Top Consultant Algemene bestuursdienst Ministerie BZK), prof. dr. W.A. Trommel (hoogleraar VU), prof. dr. P.H.M. van Hoesel (emeritus hoogleraar beleidsonderzoek EUR en voormalig voorzitter VBO) en dr. A.C. Glebbeek (hoofddocent RuG en secretaris NSV).