Actualiteitencollege 2017

Het komende actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) heeft als titel Is nabij beter? In deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst laten diverse sociologen hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken. Deze keer gaat het over de decentralisaties in de zorg.

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Dit gaat samen met twee andere grote decentralisaties in het sociale domein. Hiermee doet de overheid een groter beroep op haar burgers. In dit college gaan we in op de gevolgen hiervan. Wat is nabij en voor wie is dat beter? Is er een verband tussen nabijheid en de doelen van de decentralisaties; meer redzaamheid en maatschappelijke participatie? Wat zouden wij als onderzoeksgemeenschap aan het nieuwe kabinet mee willen geven?

Na de opening door dagvoorzitter Kim Putters (directeur van het SCP), neemt Peteke Feijten (SCP) het woord. Zij vertelt over de wetsevaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg, die het SCP uitvoert op verzoek van het ministerie van VWS. Specifiek gaat zij in op een onderzoek over de Wmo 2015, uitgevoerd onder mensen met een beperking, hun mantelzorgers, en gemeentelijke gespreksvoerders die met hen in gesprek gaan over hun ondersteuningsbehoefte. Ze schetst een beeld van hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning in zijn werk gaat in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten, wat voor ondersteuning mensen als resultaat daarvan gebruiken, en of en hoe dat bijdraagt aan de doelen van de overheid: redzaamheid en participatie.

Marjolein Broese van Groenou (VU) zal spreken over de vraag in hoeverre eigen regie in de zorg en meer mantelzorg ook daadwerkelijk bijdragen aan meer ervaren kwaliteit van leven. Burgers worden geacht het zelf te regelen, maar pakt dat ook wel goed voor ze uit? Aan de hand van recente gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), beschrijft zij diverse kenmerken van zorgnetwerken van thuiswonende ouderen en de relatie met ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Dit geeft aanknopingspunten hoe ondersteuning van ouderen in het realiseren van hun zorgnetwerk verbeterd kan worden.

Jan Willen Duyvendak (UVA) zal hier op reflecteren, mede op basis van zijn nieuwe boek Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving (AUP 2017) waarin hij onderzoekt waar de grote populariteit van ‘nabijheid’ en ‘thuis’ vandaan komt. De decentralisaties in de zorg worden gerechtvaardigd vanuit het idee dat ‘thuis’ en ‘nabij’ beter is, maar waarom zou dat eigenlijk zo zijn? En wat betekent nabije zorg voor solidariteit met degenen die ons minder nabij staan? Na deze drie voordrachten, krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om met de sprekers in debat te gaan.
Daarna vindt de jaarlijkse uitreiking van de NSV dissertatieprijs door Paul Schnabel (UU) plaats.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 december in de Seminarzaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Aanvang 13.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NSV (secretariaat@nsv-sociologie.nl). Deelname is gratis.

PROGRAMMA

13.00-13.20: Inloop
13.20-13.30: Opening door middagvoorzitter prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar beleid en sturing van de zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
13.30-14.10: dr. Peteke Feijten, Sociaal en Cultureel planbureau
14.10-14.50: Prof. dr. Marjolein Broese van Groenou, hoogleraar informele zorg in een veranderende samenleving, Vrije Universiteit Amsterdam

14.50-15.05: Theepauze

15.05-15.45: Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie, Universiteit van Amsterdam en voorzitter NSV
15.45-16.15: Forumdebat met de inleiders en de zaal
16.15-16.30: Uitreiking dissertatieprijs door prof. dr. Paul Schnabel, Universiteit Utrecht en korte reactie door de winnaar van de prijs.

16.30-17.30: Borrel

Inschrijven:
secretariaat@nsv-sociologie.nl

Op de flyer van het NSV actualiteitencollege kunt u ook alle informatie terugvinden.

Nadere informatie:
Mérove Gijsberts (m.gijsberts@scp.nl)
Nb: i.v.m. toegangscontrole moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.